ផ្ញើការសាកសួរ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីការដកស្រង់ ឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សូមផ្ញើអ៊ីមែល ឬប្រើទម្រង់សាកសួរខាងក្រោម។ តំណាងផ្នែកលក់របស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។